Home Over ons Contact FAQ

De TAF maandlastenbeschermer

Bijna ongemerkt verdwijnt elke maand veel geld van je bankrekening:
 • als je een eigen huis hebt: de aflossing van de hypotheek;
 • als dat eigen huis een flat is: de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren;
 • als je gn eigen huis hebt: de huur;
 • gas, water en licht;
 • premies van diverse verzekeringen;
 • de kosten van je telefoonaansluiting;
 • de kosten van je internetaansluiting;
 • eventueel de kosten van de kabeltelevisie.

Dat zijn de vaste maandlasten. Als het goed is, worden die ruim gecompenseerd door je maandelijkse inkomen. Het verschil tussen die twee mag je vrij besteden.

Maar stel je nu eens voor dat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Ineens daalt je maandelijkse inkomen. Maar de maandlasten blijven gelijk! Dus daalt je vrij besteedbare inkomen. Als dat toch al niet zo groot was, kom je in de problemen. Niet meer eten is geen optie. Dus vaak ontstaat een achterstand in de betaling van de vaste maandlasten.

Om die problemen te voorkomen heeft TAF de maandlastenbeschermer in het leven geroepen.

Hoe werkt het?

De verzekerde geeft aan TAF op wat zijn maandlasten zijn. Als hij arbeidsongeschikt of werkloos raakt, krijgt hij van TAF een maandelijkse uitkering:

 • tussen 125 en 5.000 euro,
 • maar nooit hoger dan 90 procent van de vaste maandlasten
 • en alle uitkeringen bij elkaar moeten onder 750.000 euro blijven.

De bedoeling is dat hij die uitkering gebruikt om het grootste deel van de maandlasten van te betalen.
Je mag het verzekerde bedrag aanpassen gedurende de looptijd van de verzekering.
De verzekering is bedoeld voor werknemers, niet voor zelfstandige ondernemers. Voor hen is er een apart TAF Zelfstandigenplan.

Voorbeelden van inkomensachteruitgang

Een waarschuwing vooraf: het gaat hier om hele ruwe bedragen. Wie minder verdient, betaalt ook minder belasting. Daarmee hebben we hier geen rekening gehouden. Ook het inkomen van een eventuele partner hebben we buiten beschouwing gelaten. Aan de andere kant zijn we er ook van uitgegaan dat de maandlasten in de loop der jaren gelijk blijven. Meestal stijgen ze

Arbeidsongeschiktheid

Stel: je verdient netto 2.500 euro per maand. Je maandlasten bedragen 1.200 euro. Dan houd je 1.300 euro per maand over voor jezelf en je gezin. Ineens raak je door een ongeluk gedeeltelijk verlamd. Je kunt niet meer werken. Het eerste jaar betaalt je werkgever 90 procent van je laatstverdiende loon door. Nu krijg je 2.300 euro per maand. Na aftrek van de maandlasten blijft 1.100 euro over om van te leven. Na een jaar is er nog niet veel verbetering in je toestand gekomen. Nu betaalt je werkgever nog maar 80 procent van je laatstverdiende loon uit. Dat moet hij wel, want hij mag over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170 procent vergoeden. Nu houd je netto nog maar 2.100 euro per maand over. Dat betekent 900 euro om van te leven. Als het je werkgever na die twee jaar nog niet is gelukt om je weer aan het werk te krijgen, word je ontslagen. Je uitkering hangt dan af van wat je nu nog wel kunt, maar in het gunstigste geval is de uitkering 75 procent van het laatstverdiende loon. Dat komt neer op 2.000 euro per maand. Nu houd je nog maar 800 euro over.

Werkloosheid

Als je werkloos wordt, is de achteruitgang in inkomen nog dramatischer. De eerste twee maanden is de uitkering 75 procent van je laatstverdiende loon. Daarna wordt de uitkering verlaagd naar 70 procent. Als we even uitgaan van hetzelfde inkomen van 2.500 euro: dan krijg je nog maar 1.900 euro en moet je rondkomen van 700 euro per maand.

De remedie van de maandlastenbeschermer

Stel dat je in dit geval met TAF een maandelijkse uitkering van 1000 euro hebt afgesproken. Dan is dat bedrag heel erg welkom als je inkomen daalt doordat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt! Nu kun je de tijd overbruggen tot je weer werk hebt. Lukt het niet meer om aan het werk te komen, dan heb je tenminste de tijd om je voor te bereiden op een structureel lager inkomen en kun je misschien zelfs wat opzij zetten voor moeilijker tijden. De uitkering begint te lopen op het moment dat je met TAF hebt afgesproken tot het moment dat je weer aan het werk bent. Als het gaat om arbeidsongeschiktheid, dan stopt de uitkering pas als je weer voor 80 procent of meer aan het werk bent. Bij werkloosheid duurt de uitkering maximaal 24 maanden. De praktijk leert dat de meeste mensen binnen die tijd een nieuwe baan hebben gevonden.

Je kunt afspreken dat de uitkering begint te lopen na 30 dagen, 365 dagen of 730 dagen. TAF stelt geen eisen aan de verzekerde. Iedere werknemer kan meedoen. Je hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen.

Wat is verzekerd?
 • De afgesproken maandelijkse uitkering als de verzekerde door ziekte of een ongeval niet in staat is om te werken. De diagnose moet door een arts zijn gesteld. Als het om een zielsziekte gaat (bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, een inzinking of overspannenheid) moet de verzekerde onder behandeling van een psychiater of psycholoog staan. De verzekerde moet voor minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn; de uitkering stopt als hij weer voor 80 procent of meer aan de slag is.
 • De afgesproken maandelijkse uitkering als de verzekerde onvrijwillig ontslagen wordt. De uitkering loopt zolang hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering, maar niet langer dan 24 maanden. Gaat het om een uitzendkracht, dan moet hij een vaste aanstelling hebben bij het uitzendbureau. De uitkering stopt als de verzekerde meer dan zestien uur per week gaat werken. Werkt hij minder dan zestien uur, dan wordt de uitkering naar evenredigheid verlaagd. Tijdens de duur van de verzekering mag de verzekerde meermalen werkloos worden. Ligt er minder dan drie maanden tussen twee perioden van werkloosheid, dan loopt de uitkering gewoon door, zonder wachttijd.
 • Als de verzekerde overlijdt vr de verzekering afloopt, krijgen de nabestaanden een eenmalige uitkering van n keer het verzekerde maandbedrag met een maximum van 1.000 euro.
Wat is niet verzekerd?
 • Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid die is terug te voeren op opzet of grove schuld van de verzekerde.
 • Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid die is ontstaan tijdens een gewapend conflict of een atoomkernreactie.
 • Als de ziekte of het gebrek waardoor de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, al bestond vr het afsluiten van de verzekering, heeft hij geen recht op een uitkering.
 • Arbeidsongeschiktheid wegens plastische chirurgie, tenzij die medisch noodzakelijk is.
 • Arbeidsongeschiktheid dankzij het deelnemen aan een gevaarlijke sport, zoals bergbeklimmen, duiken of parachutespringen.
 • Arbeidsongeschiktheid wegens een zelfmoordpoging, overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik.
 • Als het gaat om een uitkering wegens werkloosheid: werkloosheid die ontstaat als een tijdelijke arbeidsovereenkomst volgens contract afloopt. Hetzelfde geldt voor de beindiging van een oproepovereenkomst en voor seizoenswerkloosheid.
 • Werkloosheid die de verzekerde zelf heeft uitgelokt, bijvoorbeeld als hij ontslagen wordt wegens diefstal of fraude.
 • Werkloosheid die de verzekerde al zag aankomen op het moment dat hij de verzekering afsloot.
Premiebetaling

De verzekerde mag de premie als bedrag ineens voldoen, als koopsom dus. Anders betaalt hij een premie per maand. Het is ook mogelijk de premie voor een deel als koopsom en voor een deel per maand te betalen. Dan wordt eerst de koopsom betaald en gaan daarna de maandelijkse premiebetalingen in. De hoogte van de premie hangt uiteraard af van het verzekerde bedrag en de keuzes die je maakt uit het pakket.

Keuzemogelijkheid Bij de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid kan de verzekerde kiezen uit vier mogelijkheden: 1. BasisP80: na het tweede ziektejaar loopt de uitkering door als de verzekerde voor 80 procent of meer is afgekeurd. De uitkeringsduur is maximaal vijf jaar. 2. VerlengdP80: na het tweede ziektejaar loopt de uitkering door als de verzekerde voor 80 procent of meer is afgekeurd. De uitkeringsduur is maximaal dertig jaar. 3. BasisP35: na het tweede ziektejaar loopt de uitkering door als de verzekerde voor 35 procent of meer is afgekeurd. De uitkeringsduur is maximaal vijf jaar. 4. VerlengdP80: na het tweede ziektejaar loopt de uitkering door als de verzekerde voor 35 procent of meer is afgekeurd. De uitkeringsduur is maximaal dertig jaar. De voortzetting van de uitkering na het tweede ziektejaar hangt overigens wel af van een keuring naar het werk dat je nog kunt verrichten. Die keuring kun je laten uitvoeren door het UWV of door een onafhankelijk geneeskundig adviseur en/of arbeidsdeskundige:
 • Het UWV kijkt naar gangbare arbeid. Wat kun je nog doen, zelfs al is het werk beneden je niveau?
 • Een onafhankelijke beoordelaar kijkt naar passende arbeid. Wat kun je nog doen op je eigen niveau of desnoods n niveau lager?

Wil je het laatste, dan wordt je premie hoger.

Einde van de verzekering

De verzekering eindigt op het tijdstip dat in de polis wordt genoemd. Verder eindigt de verzekering automatisch:

 • als de verzekerde overlijdt;
 • als de verzekerde 65 wordt;
 • als de verzekerde met vervroegd pensioen of met de VUT gaat;
 • als de verzekerde om een andere reden dan arbeidsongeschiktheid stopt met werken;
 • als de verzekerde emigreert;
 • als de verzekerde zelfstandig ondernemer wordt;
 • als de maximumuitkering van 750.000 euro bereikt is.

TAF kan de verzekering opzeggen als de verzekerde onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Als de verzekerde heeft gekozen voor een koopsompolis.